Lovtidende

Vedtaget på generalforsamlingen den 14. marts 2012.

1. Beboerforeningen der ejer forsamlingshuset i Hvilsager, har til formål at bevare og vedligeholde det og lade det benytte til udlejning, afholdelse af fester, foredrag og forskellige sammenkomster m.m. Endvidere er det foreningens formål, at arrangere møder og sammenkomster for sognets beboere for derved at skabe rammen for kulturelle og folkeoplysende aktiviteter i lokalområdet.

2. Der udstedes medlemskort til alle medlemmer, enkeltvis eller parvis. Pensionister betaler det halve af det ordinære kontingent. En forudsætning for medlemskab er, at man har bopæl i sognet. Dog kan medlemmer, der stadig ønsker at have tilknytning til sognet, bevare medlemskab ved fraflytning. Bestyrelsen indstiller hvert år kontingentets størrelse til godkendelse på generalforsamlingen.

3. Medlemmer hæfter ligeligt over for foreningens gæld.

4. Optagelse af lån til forbedring og udvidelse af forsamlingshuset skal vedtages på en generalforsamling, ligesom anden større gældsstiftelse.

5. Udlejningsprisen indstilles hvert år til afstemning på generalforsamlingen, og den vedtagne pris træder i kraft umiddelbart efter. Allerede indgåede aftaler bibeholdes. Medlemmer skal have rabat ved leje. Bestyrelsen kan når som helst tillægge et ekstra beløb til dækning af uforudsete energistigninger.

6. Ved leje af forsamlingshuset må medbragt øl, vin og spiritus nydes.

7. Beboerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor hvert medlem har én stemme. Hvert år, i marts måned, afholdes den ordinære generalforsamling, som skal bekendtgøres 8 dage før. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter. Valg af dirigent, beretning, regnskab, indkomne forslag, valg af bestyrelse og revisorer. Vedrørende indkomne forslag skal disse være formanden i hænde senest 25. februar hvert år.

Der kan stilles forslag til skriftlig afstemning. Alle personvalg skal være skriftlige, hvis et medlem kræver det.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 20% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til formanden, ledsaget af dagsorden. Indvarsling skal ske med det samme tidsinterval, som ordinær generalforsamling og afholdes senest en måned efter modtagelsen af begæringen.

8. Generalforsamlingen træffer sin beslutning ved almindeligt stemmeflertal, og der føres protokol, som skal indeholde alle beslutninger og vigtige handlinger.

9. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, og afgår skiftevis 3 og 4. I tilfælde, hvor formand, næstformand, kasserer og sekretær er på valg samme år, gives mulighed for, at én af disse fortsætter 1 år mere, og så er på valg det efterfølgende år. 2 revisorer vælges for 2 år af gangen, og afgår skitesvis. Desuden vælges der en suppleant til bestyrelsen, samt 1 suppleant til revisor. Suppleanterne vælges for 1 år af gangen.

10. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer er formand, næstformand, kasserer og sekretær, der i overensstemmelse med den samlede bestyrelse sørger for den daglige drift af forening og forsamlingshus.

11. Revisorernes opgaver er at gennemgå foreningens regnskab og sammenholde det med bøger og bilag, og deres erklæring skal på den ordinære generalforsamling være vedlagt regnskabsaflæggelsen.

12. Alle spørgsmål vedrørende fortolkning af beboerforeningens vedtægter og disses praktiske gennemførelse afgøres af generalforsamlingen.

13. Opløsning af foreningen skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum. Evt. overskydende midler skal efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til alment velgørende eller folkeoplysende eller kulturelle formål i sognet.

#

Comments are closed